(FREE PDF) ⚢ Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936 á eBook or E-pub free

My la am, e t ksi k przeczytam w momencie, a jednak zapiski Nowaka zaj y mi ponad dwa tygodnie Tak wolna lektura nie wynika a jednak ze zniech cenia czy znudzenia raczej wymaga a spokoju, skupienia i zamy lenia.Histori Kazimierza Nowaka zna am ju dzi ki ksi ce dla dzieci Afryka Kazika, czytanej w moim domu ch tnie i nami tnie Teraz posz am o krok dalej i chcia am dok adniej pozna szczeg y niesamowitej podr y Nowaka ukasz Wierzbicki wykona tytaniczn i mudn prac , pracuj c przy tworzeniu tej ksi ki Podr nik niestety nie zd y usystematyzowa swoich notatek i korespondencji z Afryki, poniewa w niespe na rok po powrocie zmar Wierzbicki wyszukiwa wi c dawne artyku y, korespondencje do wczesnych gazet, listy i fotografie rozproszone w r nych r d ach I chwa a mu za to, bo powsta a ksi ka sp jna i logiczna Gdybym nie wiedzia a, e to zaledwie zlepek odnalezionych tekst w, s dzi abym, e to pami tnik podr nika.Publikacja podzielona jest na rozdzia y, a ka dy z nich po wi cony jest jednemu z przejechanych przez Nowaka afryka skich kraj w i poprzedzony mapk Tu niemal nie postawi am wykrzyknika, bo ta mapka by a dla mnie niemal najwa niejsza i strasznie denerwowa o mnie czytanie na kindle i niemo no szybkiego wertowania wstecz.C wi c uczyni Nowak Wyrusza ze skromnymi rodkami finansowymi z rowerem w podr w nieznane Jego plan jest niewyobra alny przejechanie Afryki z p nocy na po udnie w latach trzydziestych wydaje si by przedsi wzi ciem godnym szale ca I tak, Nowak mia w sobie co z szale ca Nale a on do tego gatunku ludzi, kt rzy musz wyruszy , musz brn przed siebie, poznawa nowe, pod a Przez ca podr towarzyszy mu ogromna t sknota za on i dzie mi, za Polsk i j zykiem polskim, ale mimo to nap dzaj ca go si a jest mocniejsza, wa niejsza Niemal w ka dym tek cie uderza ogromna mi o do natury, do ciszy, bezkresu I mimo e wyobra am sobie, jak ci ko musia o by pozostawionej w Polsce rodzinie, to wydaje mi si , e rozumiem pobudki Nowaka.Ci g dalszy 17 lipca 2010 Przy przy szumiacym wiatriaku, gdzies na trzystdwudziestej kt rej z trzystuosiedziesi ciu stron, rozdzia o Francuskiej Afryce R wnikowej, 1935 1936.Po tylu s owach ci gle nie wiem ile szczerego zapisu w tym emocji i uczuc a ile tylko i wylacznie profesjonalenej relacji dziennikarskiej pisanej dla krajowej prasy podr niczej.Tyle tam o niedognosciach, bezwodnych pustyniach, wodnych bystrzynach, drapieznikach, leniwych tragarzach, kolonialnej biurokracji i jedno zdanie o wiadomo ciach mierci brata w wypadku motocyklowym jedno zdanie ale po d ugim opisie w asnego wypadku na rowerze.Na nieszczescie wszystkich interpretator w tego wiata ca a prawda nie kryje si tylko w s owach i milion lat analizy psychologiczno literackiej z samych s w jej nie wydob dzie.Szum wiatraka, j dro ciemno ci Ch wypr bowania Storytela doprowadzi a mnie do znalezienia prawdziwej per y literatury polskiej, kt ra powinna znale si na li cie lektur i by przeczytana przez ka de polskie dziecko Napisana pi kn polszczyzn relacja z podr y rowerowego szale ca przez Afryk z p nocy na po udnie i z powrotem pozostaje w sercu Czytelnika na d ugo Szczery do b lu opis podr y rowerem, pieszo, konno, lodzi i wielb dem przez podzielony przez bezduszne europejskie pot gi Czarny L d lat trzydziestych zadziwia niezwyk trafno ci krytyki kolonializmu, kapitalizmu i upadku moralno ci bia ej cywilizacji a jednocze nie bez politycznej poprawno ci krytykuje przywary jego rdzennych mieszka c w Afryka Nowaka t tni b bnieniem tamtam w, pachnie brudem niemytych schorowanych cia tubylc w, gryzie w oczy piaskiem Sahary i porusza najdelikatniejsze struny cz owiecze stwa Podr nik, zdany na samego siebie, wierny samemu sobie, przemierza kolejne afryka skie kraje wbrew zdrowemu rozs dkowi, gro nej przyrodzie, wrogo ustosunkowanej bia ej administracji i chorobom, kt re doprowadzi y do mierci Nowaka rok po powrocie do kraju. Afryka skie reporta e Nowaka to dla mnie przede wszystkim materia do refleksji nad sensem tego co w yciu robimy i cen tego co naprawd kochamy.Nowak wiadomie wybra si we wspania , samob jcz podr bo jak inaczej nazwa dwukrotne przejechanie rowerem Afryki, w czasach, w kt rych malari leczono chinin Nowak nie zadawa sobie jednak dziesi tek niepotrzebnych pyta , jak tury ci jad cy do Afryki na turnus z biurem podr y Czy warto bra Malaron Po co si szczepi Czy woda z kranu nadaje si do mycia z b w Nowak wsiad na rower i obra kierunek na Kapsztad Kocha bycie w drodze Nic mu nie przeszkadza o No mo e poza ob ud kolonializmu i spustoszeniem moralnym sianym przez przedstawicieli wielkich mocarstw, kt rzy ka de miejsce na ziemi s w stanie zamieni w burdel Cechowa a go niezwyk a wra liwo na drugiego cz owieka Potrafi y tera niejszo ci Zachwyca si prostymi rzeczami wiat em gwiazd na niebie, melodi lasu, wschodem s o ca, prostym posi kiem w gronie yczliwych ludzi W ci gu tych kilku lat w podr y zobaczy znacznie wi cej ni wielu z nas przez ca e ycie O takiej podr y marzy Z jego list w pomimo licznych, pi trz cych si problem w ze zdrowiem, z administracj , z lokalnymi lud mi bije uczucie zadowolenia Z ostatniego gdy osi gn cel smutek na my l o zako czonej podr y.Rok po powrocie do kraju Kazimierz Nowak wycie czony chorobami umiera Zostawia nas ze zwitkiem swoich list w i pytaniem ile warte s marzenia I czy drugi raz zrobi by to samo. Ksi ka robi wra enie Podr po Afryce, kt ra niejednego zniech ci aby ju na samym pocz tku o ile by prze y A Kazimierz Nowak uparty, d cy do celu Czytelnik czuje si przeniesiony nie tylko w przestrzeni ale i w czasie Osobi cie sprawdza em z przedwojennymi mapami przez jakie kolonie przebiega a podr Du o do my lenia daj obserwacje poczynione przez podr nika Wiele z nich wsp cze nie zosta aby okrzykni ta politycznie niepoprawnymi, a inne wyprzedza y swoje czasy krytykowanie kolonializmu, w tym i pr b Polski w tym zakresie Inspiruj ca ksi ka Kazimierza Nowaka kt ry w latach 30 tych przemierzy Afryk g wnie na rowerze tak e odzi , wielb dem i czym si da o Zaskoczy a mnie g wnie posta autora i jego tak progresywne nastawienie do w wczesnych temat w jak kolonizm, wykorzystywanie i traktowanie afryka skich plemion, wyzysk z naturalnych i chocia by post p do niezale nosci pa stw afryka skich Ksi ka pe na humanizmu i refleksji.Przepi kne stare fotografie w tym wydaniu dodaj realizmu Troszk mo e przyd uga i czasami nie r wna wi c najlepiej czyta o mi si z doskoku po par rozdzia w. Pi lat rowerem przez Afryk Z p nocy na po udnie i z powrotem Wy mienita, fascynuj ca ksi ka podr nicza A tak e kawa wietnej bo 5 letniej biografii Kazimierza Kazimero Nowaka, pozna skiego podr nika, kt rego kryzys lat XX ekspediowa na Czarny L d.Dalej oddaj g os Zag rowi z Lubimy czyta , z kt rym si w pe ni zgadzam Breaking through Sahara desert on a bicycle with human bones around, lonely illness in deserted village in the middle of Africa, hippos attack these things were just a minor problems for Nowak during his amazing expedition i thirties. (FREE PDF) ¿ Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936 ô Przejmuj Ca, Napisana Pi Knym, Barwnym J Zykiem, Prawdziwa Opowie O Spe Nionych Marzeniach Polskiego Przedwojennego Podr Nika, Kt Ry R Nymi Rodkami Transportu G Wnie Jednak Rowerem Dzi Ki Niesamowitej Odporno Ci Fizycznej I Psychicznej Dwukrotnie Pokona Kontynent Afryka Ski Wnikliwa Analiza Socjologiczna, Krytyka Polityki Kolonialnej I Spostrze Enia, Kt Re Wydaj Si Niezwykle Aktualne R Wnie W Odniesieniu Do Afryki Wsp Czesnej Ksi ka ma swoje do powolne tempo tak jak i podr g wnego bohatera Szkoda, e nie ma wi cej przemy le autora, a zamiast tego jego multum opis w tego co jad itd., ale domy lam si , e ma to s u y pokazaniu codziennego znoju podr y Pod koniec zaczyna si lekko d u y , co nie zmienia faktu, e posta autora jak i ca a jego wyprawa jest naprawd niezwyk a.