@Free î 1945. Wojna i pokój ñ eBook or E-pub free

Ksi ka, kt r ka dy z nas powinien przeczyta Po prostu. Jednocze nie fascynuj ca i przera aj ca zastanawiam si , jak moi Dziadkowie przebrn li przez ten rok, kiedy wojna sko czy a si @Free ⚧ 1945. Wojna i pokój Ä Ju Nie Wojna I Jeszcze Nie Pok J Fascynuj Ca Podr Po Dwunastu Miesi Cach Strachu, Nadziei, Euforii I Rozczarowania Reporterska Opowie Autorki G O Nej Biografii Beksi ScyKsi Ka Magdaleny Grzeba Kowskiej Autorki Bestsellerowej Biografii Beksi Scy Portrtet Podw Jny To Reporterska Opowie O Najbardziej Dramatycznym Roku XX Stulecia Autorka Wkracza Na Ziemie Przez Chwil Niczyje, Albo W A Nie Zagarni Te Przez Now W Adz , By Przyjrze Si Z Bliska Losom Ostatnich Yj Cych Wiadk W Tamtego Czasu Ludzi, Kt Rzy Gonieni Strachem Pr Bowali Si Przedrze Przez Skuty Lodem Zalew Wi Lany By O Ich P Miliona , Przesiedle C W, Kt Rzy W Swoich Nowych Domach Zastawali Jeszcze Ich Poprzednich W A Cicieli, Wychowank W Otwockiego Domu Dziecka Dla Ocalonych Z Holocaustu, Szabrownik W, Dla Kt Rych Wyzwolone Tereny Sta Y Si Gigantycznym Sklepem Ikei, Ludziom, Kt Rzy O W Os Wyprzedzili W Asn Mier Oddaje G Os Ofiarom, Chocia I Katom Po Wi Ca Sporo Miejsca Zw Aszcza Kiedy Mo E Dzi Ki Temu Pokaza Powojenne Pomieszanie R L I Los W Og oszenia drobne robi wstrz saj ce wra enie Opowie ci o ludziach Opowie ci o wydarzeniach To znacznie lepszy spos b na poznanie historii ni podr czniki. Poruszaj ca ksi k ukazuj ca oblicze po wojennej codzienno ci poprzez zrekonstruowane historie i wspomnienia ludzi, kt rych sta a si ona udzia em Relacje bardzo zr nicowane pod wzl dem do wiadcze mo emy zapozna si z losami os b o zr nicowanych pogl dach i rolach spo ecznych jakie w tym czasie odegrali ukazana zosta a sytuacja mieszka c w granic przed i po wojennej Polski Bardzo ciekawy kompozycyjny zabieg zastosowany zosta przy podziale ksi ki na poszczeg lne rozdzia y odnosz si one do kolejno nast puj cych miesi cy, a poprzedzone s wyborem wycink w prasowych z danego okresu oddajacych wczesn rzeczywisto.Jest to jedna z tych pozycji, kt re uzmys awiaj ci g o i umowno zakresu chronologicznego zjawisk historycznych Poleci abym j licealistom jako pewne uzupe nienie suchych dat, z zastrze eniem e lektura tej ksi ki ze wzgl du na przedstawione w niej historie mo e by trudnym do wiadczeniem dla wra liwych odbiorc w. Lubi styl, w kt rym swoje ksi ki pisze Magdalena Grzeba kowska Nie stara si na si unika swoich w asnych opinii, nie boi si przedstawia niewygodnych dla czytelnika prawd, a j zyk kt rego u ywa jest prosty, ale nie prostacki Po 1945 si gn am, poniewa ju jaki czas temu uderzy o mnie to, jak minimalna jest moja wiedza o tym, co dzia o si w Polsce i w Europie w kilka tygodni i miesi cy po oficjalnym zako czeniu wojny Jako naiwnie chyba s dzi am, e momentalnie znalaz si kto , kto by w stanie niczym za dotkni ciem czarodziejskiej r d ki naprawi ca e z o i poniewierk , kt re by y udzia em wojny.Grzeba kowska tymczasem stawia mnie do pionu i pokazuje, e walka nie sko czy a si wraz z ucichni ciem bojowych dzia By mo e nawet niekt rzy uznaliby, e dopiero w wczas ta walka si dla nich zacz a Jak cho by dla wszystkich tych, kt rzy musieli nagle opu ci swoje domu i wyruszy na swoje ziemie, bo te, na kt rych mieszkali do tej pory ju jednak nie nale do ich kraju i nie s tu mile widziani Jak dla wszystkich tych Niemc w, kt rzy sp dzili bolesne miesi ce w Obozie Pracy w ambinowicach, czy zgin li po zatoni ciu Wilhelma Gustloffa zgin o w wczas od 6,6 do 9,6 tysi ca ludzi, dla por wnania na Titanicu ycie straci y 1523 osoby Jak dla tych, kt rzy w szabrowaniu widzieli jedyny spos b, by mie co zje , czy w co si ubra.Ka da z tych opowie ci jest bolesna na sw j spos b Bo czym innym jest ci ka, acz kr tka, prezydentura Drobnera by prezeydentem Wroc awia przez 31 dni , a czym innym poniewierka ydowskich sierot w Domu Dziecka w Otwocku Pewnym jest, e ta ksi ka ukazuje ca y wachlarz problem w, z kt rymi musieli zmierzy si wszyscy Polacy, ydzi, Niemcy by przywr ci siebie samych do normalnego ycia, czymkolwiek mia oby ono by.Ksi ki nie mo na ni poleci Nie jest napisana w skomplikowany spos b, autorka du wag po wi ca datom i chronologii, zatem czytelnik nie zagubi si gdzie po drodze Warto j przeczyta , by uzmys owi sobie, jak bardzo wojna niszczy ludzkie ycie I to nie tylko w czasie swojego trwania, ale i d ugo, d ugo p niej. Momentami poruszaj ca Rozdzia drugi L d pora aj cy Mistrzowski Na uwag zas uguje tak e Czerwone znami Pozosta e rozdzia y interesuj ce, dobrze napisane, chyba najs abszy ten DrobnerzeTre wybranych przez autork og osze prasowych z kolejnych miesi cy 1945 roku, nie opatrzona adnym komentarzem, pokazuje odradzaj ce si pa stwo, z jego ambicjami R wni i wolni budujemy stolic , fobiami niemcy konsekwentnie pisane przez ma e n , dramatami Ch opczyka 6 miesi cznego, zdrowego, adnego, oddam za swego , opowiada wi cej ni niejeden rozdzia.Warto. Podoba o mi si , momentami bardzo, acz niestety nie wszystkie trzymaj jednakowy poziom Stycze Barach o , lipiec Trzydzie ci sze dni Boles awa Pierwszego , pa dziernik Sanok s absze od reszty. Ceni t ksi k za skupienie si na yciu codziennym wielka historia jest wyra na, ale nie przyt aczaj ca, starczy do tego, by zarysowa kontekst Nie wszystkie teksty na tym samym poziomie jeden ze s abszych to ten o Boles awie Drobnerze, pierwszym powojennym prezydencie Wroc awia w moim odczuciu ta historia jest p aska Zanim wzi am si za czytanie, by am przekonana, e to jest ksi ka o Polakach i Polkach I to jest kolejny wielki plus tej ksi ki Polska po wojnie zacz a zamienia si w tw r homegeniczny, tutaj mo emy si dowiedzie , jak do tego dochodzi o co si sta o z Niemcami, ydami, Ukrai cami i jak uk ada y si ich codzienne relacje z Polakami w tytu owym 1945 Te teksty s dla mnie w pewien spos b intymne, chyba przede wszystkim poprzez obecno samej autorki z jej refleksjami, w tpliwo ciami, kiedy zastanawia si bez resentyment w i bez fobii np wobec Niemc w jak to jest zajmowa czyj dom, korzysta z czyich sprz t w kuchennych, grza si przy ciep ym jeszcze swoim nieswoim piecu, w kt rym jaka inna rodzina rano rozpali a ogie , ucieka przy ostrym, przenikliwym mrozie To s te momenty w ksi ce, gdy wyp dzonym i przesiedlonym przygl damy si empati , nie s Niemcami, obc nacj czy wrogami, ale lud mi trac cymi dom, trac cymi wszystko Szczeg lnie mocny by dla mnie tekst o obozie przesiedle czym w ambinowicach tam mo na si przekona , e Niemcy nie mieli jakiej wyj tkowej predyspozycji do pope niania zbrodni przeciwko ludzko ci, jak si niekt rym Niemcofobom wydaje, poniewa w odpowiednich warunkach tak e Polacy potrafili wciela si w okrutnych, zabijaj cych czy g odz cych wi ni w komendant w Ten potencja tkwi w wi kszo ci z nas, co potwierdzaj m.in eksperymenty wi zienne Zimbardo. To by szok Szok i totalne zaskoczenie, bo wydawa o mi si , e o 1945 roku wiem tyle, e nic mnie tu zaskoczy nie zdo a W szkole o roku ko ca wojny uczono tak, e zawsze kojarzy si z upragnionym pokojem, nawet spokojem, rozwi zaniem wszelkich problem w, kt re wojna nios a Ale ja si uczy em jeszcze w komunistycznej szkole, a wtedy narracja by a taka, e przyjaciele ze Wschodu przynie li nam raj wraz z wyzwoleniem Ksi ka przewr ci a mi ten obraz do g ry nogami Owszem, koniec wojny to by o szcz cie e ju nikt nie b dzie nara ony, do nikogo nie b d strzelali Niesamowita praca Autorki, by pokaza r ne oblicza tego prze omowego dla wiata roku 12 rozdzia w jak 12 miesiecy pokazuj cych,jak trudny, niespokojny i niepokoj cy by to rok Rozdzia w, z kt rych ka dy m g by stanowi materia na osobn ksi k jest tu o szabrownikach, o losach zwyk ej rodziny niemieckiej z Prus Wschodnich, dezerterach z Wehrmachtu, trudnych pocz tkach na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, o pustyni ruin, jak wtedy by a Warszawa czy losie ydowskich sierot Gdybym mia ten reporta opisa zdj ciem, by by to egzemplarz otoczony przebi niegami One tak pi knie wpisuj si w klimat tej ksi ki Zwiastuny wiosny, jednak wci tkwi ce w ostatkach srogiej zimy Zimy Europy i wiata