@KINDLE ⚾ Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski ⚞ eBook or E-pub free

Piekielna nuda. @KINDLE Ô Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski ì Polskie Imperium By O Na Wyci Gni Cie R Ki O Yciu, Triumfie I Upadku Ca Ych Narod W Cz Sto Decyduje Zwyk Y Przypadek Bezprzyk Adne Tch Rzostwo Francuz W I Ha Bi Ca Zdrada Anglik W We Wrze NiuRoku Zmieni Y Nieodwo Alnie Losy Polski I WiataW Historii Alternatywnej Nasi Sojusznicy Uderzaj Na Niemc W Zza Linii MaginotaPo Kr Tkiej Kampanii Polskie Oddzia Y Wkraczaj Do BerlinaZa Odr I Nys Polacy Tworz Satelickie S Owia Skie Pa Stwa Pod Polskim Przyw Dztwem Powstaje Wielkie Przymierze Kraj W Mi Dzymorza Skierowane Przeciwko Zwi Zkowi Radzieckiemu II Rzeczpospolita Zdobywa Zamorskie Kolonie I Bro AtomowAle Inny Bieg Historii To Tak E Problemy Ukrai Ski Terroryzm, Emigracja Polskich Yd W Na Madagaskar, Infrastrukturalne Zacofanie, Beznadziejna Reputacja Polski Za Granic Rzeczpospolita Od Morza Do Morza, O Kt Rej Ni Marsza Ek Pi Sudski, Czy Kolos Na Glinianych Nogach Kontrowersyjna I Przekorna Wizja Unikalne Po Czenie Historycznej Wiedzy, Literackiego Polotu I Nowoczesnej Political Fiction Lubi ksi ki Ziemowita Szczerka ale w tej akurat alternatywna historia Polski wa kowana na r ne sposoby by a zabawna i intryguj ca gdzies do po owy ksi ki Spekulowanie co by by o 30 lat po wygranej przez Polsk wojnie to tak naprawd fantastyka, za kt r nie przepadam Chyba najs absza ksi ka, jak przeczyta em w 2013 roku Pech chcia , e zabra em si za to dzie ko zaraz Sze miesi cy w 1945 Michaela Dobbsa Dysonans pomi dzy Rzeczpospolit a Sze cioma miesi cami jest niestety przyt aczaj cy i bardzo odczuwalny Bardzo s abo udokumentowana w obszarze fakt w, z ok adk nijak maj c si do tre ci, z powierzchownie wykonanymi badaniami jak mo na linkowa do artyku u w serwisie spo eczo ciowym Ma o ciekawa, aby nie powiedzie nudna Jedynym ciekawym pierwiastkiem w ksi ce jest reporta w historii alternatywnej w 2013 roku Podsumowuj c fatalnie wydane pieni dze Nie polecam. Ksi ka przeczytana praktycznie w trakcie urlopu co mi naprawd rzadko si zdarza Tytu wy apa em gdzie w internetowych dyskusjach i mia em co do ksi ki pewne obawy wizje mocarstwowej Polski, wygrywaj cej II wojn wiatow i zostaj cej mocarstwem pasuj do wymys w Zychowicza lub riserczu ziemkiewiczowskiego Tutaj jednak by em bardzo pozytywnie zaskoczony jako ci pracy Fakt, spora cz to fantazja autora, ale spora cz pomys w, plan w Madagaskar i idei jest czerpana wprost z oryginalnych r de z lat mi dzywojennych Dodatkowo w wietle wydarze z ostatnich kilku lat teksty r d owe mog by znakomicie fukcjonowa jako opis wsp czesno ci Ksi ka zdecydowanie warta przeczytania. Dawno nie przeczyta em ca ej ksi ki w jedno popo udnie Szczerek w Rzeczpospolitej Zwyci skiej snuje wizj w pierwszej chwili pi kn wiat kt ry nie prze y sze ciu lat WW2 i nie zazna Holokaustu , ale nied ugo potem r wnie groteskow co prawdopodobn o kraju, kt ry zwyczajnie nie radzi sobie ze swoj mocarstwowo ci , gdzie demokracja jest fasadowa a modernizacja straszliwie nier wna Ze wzgl du na sprawno warsztatow autora, dobry risercz i poczucie humoru doskonale si to czyta. Znakomita ksiazka Brawa za pomysl, za ironicznie szczery dystans, za poczucie humoru, za jakze trafna ocene Polski rzeczywistej Za dopisanego Witkaca, Gombrowicza, Wankowicza i Wiecha Kapitalna lektura wietny eksperyment my lowy Bardzo ciekawy, bo to nie zupe na fikcja, a jednak odbicie tego co wiemy o mi dzywojniu i co z zapis w wynika o w kwestii plan w na przysz o Do tego korelacja z autentycznymi wydarzeniami i mamy komplet Serdecznie polecam zar wno w kwestii merytorycznej jak i rozrywkowej. To nie jest Szczerek z Przyjdzie Mordor i nas zje Przyjdzie ustawi o mi pewn poprzeczk , wg kt rej Szczerka mierz , i za tym lekkim a bij cym po apach stylem t skni Jak si atwo domy li , Rzeczpospolita taka nie jest Co nie znaczy, e nie jest to lektura warta uwagi, refleksji, dyskucji.Bo bicie po apach zosta o W kontek cie obecnych wydarze nawet bardzo aktualne