^Epub ↬ Złodziej Dusz (Heksalogia o Wiedźmie #1) ☞ PDF eBook or Kindle ePUB free

Po przeczytaniu ksi ki mam bardzo pozytywne odczucie w a ciwie ju od pocz tku mi si podoba a, co chyba dobrze wiadczy Wci gaj ca, wartka akcja, chwilami zabawna, dobrze napisana Dodatkowo, wiat wykreowany w Z odzieju Dusz jest zaskakuj co ciekawy i oryginalny My l c o klasycznych urban fantasy, spodziewa am si miasta przysz o ci, z magi , mieczami i wredn g wn bohaterk Autorka podarowa a nam jednak naprawd fajn wizj wiata wsp czesnego I mimo e zwykle nie przepadam za historiami osadzonymi w Polsce, ta bardzo mi si podoba a My l o tym, e istnieje alternatywny Toru , a w nim w a ciwie wszystko, co najlepsze kto nie chcia by wst pi na zielonego drinka do zadziwiaj co przytulnego Szata skiego Pierwiosnka by a bardzo mi a Dora Wilk r wnie przypad a mi do gustu, o dziwo, cho ba am si , e zn w czeka mnie zarozumia a, niesamowicie pewna siebie, seksowna i wkurzaj ca g wna bohaterka, kt ra potrafi dokopa ka demu z oczy cy, a nawet, gdy przegrywa, to i tak jakim cudem wygrywa Dora jest siln postaci , ale ma w sobie co przyjemnie mi kkiego i delikatnego, przez co daje si lubi.W a ciwie ca a historia ma w sobie co takiego, i jest to jedna z tych rzeczy, kt re tak bardzo mi si podoba y w tej ksi ce My l , e jest to zas uga ciekawego w tku dotycz cego dotyku Opr cz mn stwa nawi za do seksualno ci i zwi zk w co wcale mi nie przeszkadza o, o nie , w ksi ce jest te bardzo du o dotyku przyjaznego i koj cego Pomys z nadnaturalnymi, kt rzy ci gle si przytulaj , strasznie mi si podoba Czasem, ale tylko czasem, mia am odczucie, e robi si a za s odko Ale zaraz potem to uczucie mija o, gdy autorka cz stowa a nas do brutalnym opisem przest pstwa lub walki All in all, wszystko adnie si dope nia o.Uwielbiam ksi ki, w kt rych pojawiaj si anio owie i demony, taki ju m j fetysz, i Z odziej Dusz nie jest wyj tkiem, co bardzo mnie cieszy Zw aszcza, e dw jka g wnych bohater w jest odpowiednio anio em i diab em I obaj s niesamowici Na miejscu Dory nie potrafi abym si zdecydowa na jednego I mo e ona te nie powinna ogranicza si tylko do jednego Oh yeah.Powtarzam, jestem wielk fank mega dotykalskich nadnaturalnych To m j nowy fetysz I chc cz drug Da am rad przebrn przez po ow Mia by urban wyszed paranormal do tego ma o przekonywuj cy Mam wra enie e facetom poucinano tutaj co nie co anio chodz ca sierota, diabe taki wkurzaj cy czaru , prokurator seksualnie sfrustrowany dupek, wilko aki banda bezm zgich mi niak w, wampiry zadufana w sobie arystokracja Co do Dory to bardzo chcia a by by Kate Daniels ale mocno jej to nie wychodzi Zbyt du o cukru za ma o horroru. Jako, e nie widz opcji opisania ca ego cyklu poni szy wpis b dzie odnosi si r wnie do kolejnych cz ci Grey pomieszany z typow polsk fantastyk dla 16 to latek, infantylnymi postaciami i s abym warsztatem pisarskim Zaczn od zalet, a raczej od jednej zalety 1 wietny wiat, zgrabnie wpasowany w Toru , fajne miejsca Nie mo na powiedzie , e brak o w tym temacie pomys owo ci, niestety nie mo na tego powiedzie o postaciach o tym p niej.O wiele d u sza lista wad 1 Bardzo s aba narracja Ma si wra enie, e ksi ka powstawa a na szybko i nie zosta y wprowadzone adne poprawki do pierwszego szkicu, a ksi ki wydawano na tzw odwal si Zdecydowanie jeden z najs abszych styl w w Polskiej fantastyce 3 Od samego pocz tku wiadomo jak si ksi ka sko czy w ka dej cz ci jest tak samo Nie dzieje si nic co by czytelnika porwa o Wiadomo, e z ka dej opresji bohaterowie wyjd obronn r k w my l zasady zabili go i uciek.4 Dora Wilk Tak bezsensownie rozwijanej postaci dawno nie do wiadczy am Czy jest co czego Dora nie umie Co cz dowiadujemy si o jej kolejnych zdolno ciach, podejrzewam, e w ostatniej cz ci b dzie strzela piorunami z ty ka i beka fireballami Wszyscy j kochaj , a jak nie to pokochaj , a jak nie pokochaj to i tak b d si jej s ucha , lub w jaki spos b przejd na jej stron NUDA 5 Miron i Joshua kochanko niekochanko przyjaciele Dory Szczerze Ca a akcja z nie p jdziemy do ka bo si przyja nimy to jaki absurd Ch tniej poczyta abym o abstynencji kocic w rui A jak tylko Miron i Dora ten tego to ksi ka sta a si tak nudna e nie sz o wytrzyma A Joshua Mam mu wsp czu czy co Wieczna niedorajda, kt rej przypadkowo si co udaje Chlip.5 Pozosta e postaci s mia kie i w por wnaniu z zar bisto ci Dory wygl daj blado, pokazuj si na chwil tylko kiedy s wygodni dla Dory Jestem na nie Nie polecam fanom dobrej fantastyki Jednak e je li jeste a szesnastolatk b gospodyni domow z nadmiarem wolnego czasu bo pod oga schnie c sadomasochist to pewnie, e polecam. Kind of hard for me to rate this book On the one hand the idea is great Great potential.But it s written horribly Fast to read at the beginning, turns into nightmare at the end Story is still interesting, but I was just waiting when it ends Most important events take place few chapters before end and then you need to go through slow, not so important events after that I just wanted it to end.I ve also found lot of editorial mistakes, but these are not the only ones Messed up timeline that s seems to not be very consistent, detailed descriptions of people, their clothes and than completely missing description of places Some characters occur in a given scene and then suddenly they are completely ignored, while you think what happened to them how did they react.It s a book that totally can be read, but don t expect too much. Ca kiem niez a raczej dla m odszej czytelniczki, ni dla starszej kilka zaskakuj cych wolt nie tylko w fabule , ale i w og lnej koncepcji ksi ki Rok temu podczas Pyrkonu obok stoiska Fabryki S w sta malutki stoliczek z ksi kami za 10z Podesz am do niego z doz ogromnej rezerwy, ale moja przyjaci ka stwierdzi a, e s ysza a o tej autorce i za dych mo na zaryzykowa Wi c obie dokona y my zakupu tej pozycji W tym roku autorka ma pojawi si na Pyrkonie, a ja postanowi am przeczyta t ksi k , aby wiedzie czy warto sta w kolejce po autografOj, WARTO Je li kto mnie obserwuje to wie, e mam troch na bakier z polskimi tw rcami Nie przepadam za polsk muzyk , ksi ki napisane przez polskich autor w to zwykle niewielki procent wszystkich przeczytanych przeze mnie w ci gu roku ksi ek Jednak teraz wiem, e mam sporo do nadrobienia Ksi ka czy elementy fantastyczne z akcj rodem z powie ci kryminalno sensacyjnej swoj drog zwykle takich te nie lubi Mamy tu du o akcji, fantastycznie wykreowany wiat z sensownymi zasadami nim rz dz cymi, zabawne i b yskotliwe dialogi oraz bohater w, kt rych naprawd da si lubi Ja absolutnie kocham Dor , Mirona i Joshu Nie mog si doczeka momentu, w kt rym w moje r ce wpadnie kontynuacja Kiedy ten dzie na pewno nast pi Nie dajcie si zwie rednio zach caj cej ok adce ta historia jest fenomenalna. Dora Wilk to niezwykle skuteczna policjantka, kt ra w a nie zajmuje si spraw morderstwa starszej pani znienawidzonej przez s siad w Do specyficzna mieszkanka Torunia posiada jednak drug , bardziej interesuj c to samo Nazywana Jad jest redniej klasy wied m zwi zan krwi z nekromantk Kati , kt ra w a nie zosta a porwana i znalaz a si w miertelnym niebezpiecze stwie Nie s to jednak jedyne zagini cia, wi c Starszyzna magicznego miasta Thorn prosi Dor o pomoc w odnalezieniu pot nego porywacza, kt ry zagra a ca ej magicznej spo eczno ci Czasu jest niewiele, gdy je eli Katia zginie, mo e on sta si nie do pokonaniaDora Wilk nie da sobie w kasz dmucha i nale y do tego rodzaju os b, kt re zawsze maj co do powiedzenia Pyskata policjantka i wied ma w jednym mimo to zyska a sobie sympati nie tylko magicznych istot Ja r wnie polubi am Dor praktycznie od pierwszej strony Takich bohaterek potrzeba w ksi kach Do ju mam ksi niczek, kt re czekaj na ksi cia z bajki i nie podnios paluszka w obronie w asnej Mo e nie dlatego, e nie chc , ale po prostu tego w og le nie potrafi Za to nasza wied ma preferuje rozwi zywanie wszystkich problem w ciosem w szcz k W trakcie czytania nie le si ubawi am, poniewa humoru tutaj nie brak, a co wa niejsze nie jest wymuszony, przychodzi naturalnie Ta ksi ka po prostu jest bardzo zabawna, gdy nie jest zbyt powa nie na arty Z odziej dusz to poza tym powie dos ownie diabelsko seksowna Dora posiada dw jk przyjaci diab a Mirona i anio a Joshu , kt rzy s niezwykle poci gaj cy Dwuznaczne albo nawet i nie teksty i swobodne rozmowy o seksie s tutaj na porz dku dziennym, to w ko cu nie jest ksi ka dla dzieci Dora ma ju przecie trzydzie ci lat, a jej przyjaciele ponad trzysta Jednak erotyzm nie jest przesadzony, mamy du o flirtu i napi cia oraz sugestywnych gest w, a jednak swobodnie si to czyta To na pewno mi a odmiana od anormalnej wr cz pruderii ameryka skich autor w, z kt rymi zazwyczaj si stykam.S takie osoby, kt re gdziekolwiek si nie pojawi przyci gaj k opoty, jak magnez Je eli co z ego ma si sta w promieniu najbli szych dziesi ciu kilometr w na pewno spotka to Dor Naturalnym wnioskiem jest fakt, e w ksi ce du o si dzieje, ale nie jest tego te zbyt wiele, wi c nie ma przeci enia w tkami Dodatkowym plusem jest to, e ksi k czyta si szybko i z prawdziw przyjemno ci J zyk jest na poziomie, a jedyne czego mog si czepia , to powt rzenia Cz sto w dialogach i my lach Dora u ywa dos ownie tych samych sformu owa Wi kszo os b pewnie nawet tego nie zauwa y, ale ja jestem pod tym wzgl dem maksymalnie wyczulona, wi c to wy apa am.Zabrak o mi za to w Z odzieju dusz wszelkiego rodzaju wyja nie Jak Dora po czy a si z Kati krwi Co robi a na szkoleniu I wiele innych pyta , na kt re nie ma odpowiedzi, wi c momentami czu am si do zagubiona w tym rozbudowanym i fascynuj cym magicznym wiecie Oczywi cie nie jest tak, e autorka nic nie wyja ni a Wszystko, co jest wa ne da si zrozumie lub wy apa z kontekstu, a jednak moja ciekawo nie zosta a do ko ca zaspokojona.Nie spodziewa am si , e tak bardzo polubi nie tylko bohaterk , ale i ca y magiczny wiat wykreowany przez Anet Jadowsk By o to mi e zaskoczenie, wi c ciesz si , e mimo wszystko zdecydowa am si na lektur Z odzieja dusz , kt ry mo e nie jest idealn ksi k , ale przygody Dory i tak wietnie si czyta To by o zdecydowanie ciekawe do wiadczenie i mam nadziej , e kolejne tomy b d jeszcze ciekawsze.Og lna ocena 7,5 10. Powiedzmy, e tak z blurba wida , e szykuje si troch romansu, ale te wydaje si , e ko em zamachowym historii b dzie krymina A przynajmniej mnie si tak za o y o i ko o trzydziestego, czterdziestego procenta ksi ki uzmys owi am sobie, e nope, pierdo o saska, mylisz si , bo z t ksi ka jest jak z krymina ami Lackberg Niby krymina y, ale jednak romans i parenting z motywem kryminalnym I tak Z odziej dusz to nie krymina osadzony w realiach urban fantasy To romans osadzony w realiach urban fantasy, przez kt ry przewija si w tek kryminalny Je li przyj takie podej cie do tej powie ci, to zdecydowanie przyjemniej si j czyta to znaczy uporczywe jeny, ale jaki to ma zwi zek ze spraw i czy mo emy do niej wr ci nie n ka wtedy tak bardzo czytelniczego sumienia a przynajmniej mojego nie n ka o.W tki kryminalne s zreszt dwa, acz ten pierwszy, powiedzmy, jest na tak dalekim tle t a, e w zasadzie nie zdziwi abym si jakby kto o nim zapomnia Ja zapomnia am, ale przeczyta am pierwsze 20% ksi ki jako w wakacje 2016, a potem mia am d ug przerw do 2018 roku, tak wi c jestem niemiarodajna Drugi w tek kryminalny zajmuje wi cej miejsca, ale nadal, strzelam, e dochodzenie prawdy zajmuje nie wi cej jak 25% ca ej obj to ci powie ci Ca a reszta to w wi kszo ci romans, czasami wyja nienia dotycz ce wiata stworze magicznych, mitycznych etc kt re pomagaj zrozumie jak to wszystko funkcjonuje zaraz obok naszego wiata.Jak wypadaj same te w tki kryminalne No pierwszy trudno powiedzie Zajmuje tak ma o miejsca, e nawet trudno zastanawia si , na ile rozwi zanie wyci gni to z kapelusza, a na ile nie Znaczy tak, podstawowe zasady stosowane we wsp czesnym kryminale zosta y zachowane, wi c niby nie by o kr lika, ale ledztwa te za bardzo nie by o wida W tek numer dwa, ten wa niejszy za to mia swoje kr liki nawet nie z kapeluszy a z prawdziwych cylindr w, bo by magiczny A skoro tak, to czasami ujawnienie kawa ka konstrukcji wiata zbiega o si z odkryciem kolejnej poszlaki i niby fajnie, a niby imperatyw.Sam romans ja nie za bardzo jestem targetem dla romans w W tek romantyczny a to spoko Ale romans jako taki obecnie nie bardzo jest tym, co pierdo y saskie lubi Mo e zatem nie doceni am tych podchod w, niepewno ci, wszystkich wariacji na temat chcemy, ale nie powinni my Zw aszcza tak pod koniec dziewi tnastego i przez dwudziesty rozdzia , gdzie akcja sta a, fabularny retrospekcyjny info dump szala i wszystko kojarzy o mi si z tytu em ostatniej ksi gi Pana Tadeusza Kochajmy si od wie aj c wiedz ostatnio potrzebn na maturze Potem to nieco zbastowa o, i w ostatnim podrygu domykania spraw i ustawiania sceny pod kontynuacj jeszcze przez trzy rozdzia y dzia y si rzeczy Je li kto pokocha bohater w, to rzeczy te by y dla niego wa ne Je li mia stosunek ambiwalentny, to c rzec mog , no te rozdzia y by y, figury ustawiono, a Z odziej dusz to pierwszy tom heksakologii, wi c nic tylko czyta dalej.Przy czym ja jeszcze nie zdecydowa am, czy b d czyta a dalej Z jednej strony romanse urban fantasy okraszone w tkiem akcji, to nie do ko ca moja bajka Z drugiej, skoro ju wszystkie figury ustawiono, to mo e w kolejnym tomie proporcje s nieco bardziej wyr wnane Dunno P ki co by Z odziej dusz i jak komu romans z dodatkami w smak, to niech go czyta Inni, c O matko, nie, nie, nie Poleg em w 2 3 ksi ki, oczekiwa em czego w rodzaju Zbieracza Burz, ale zawiod em si niezwykle srogo Mo e spodoba si nastolatkom zaczynaj cym przygod z fantastyk ja nie strawi em. ^Epub ⇻ Złodziej Dusz (Heksalogia o Wiedźmie #1) ⇩ Ona Oficjalnie Policjantka Prywatnie Z O Liwa Wied Ma Uczulona Na Zwi ZkiOn NumerDiabelnie Przystojny PomiotOn NumerPrawdziwy Z Niego AnioTeoretycznie Powinni By Wrogami, Ale Nie Lubi Sztywnych Zasad Zatem S Przyjaci MiWbrew Wszystkim I Wszystkiemu Musz Znale Morderc , Kt Ry Zagra A Magicznej Spo Eczno Ci Torunia Po Drodze Przyjdzie Im Miertelnie Obrazi Wampiry, Skopa Ty Ki Wilko Akom Oraz Przekona Pewn Nastolatk , E Piek O To Nie Tylko Sex, Drugs And Rockroll Na Dok Adk Z Ami Te Wszystkie Mo Liwe Regu Y Obowi Zuj Ce W Magicznym Wiecie